Käyttöehdot

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Contakti Oy:n tekemiin palvelusopimuksiin.

1. Sopimuksen syntyminen

1.1 Sopimus katsotaan syntyneeksi;

(a) Asiakkaan hyväksyessä Yleiset Sopimusehdot tilauksen yhteydessä Toimittajan Internet- sivuilla;

(b) osapuolten tehdessä Palvelusta Sopimuksen kirjallisesti tai sähköisesti; tai

(c) kirjallisella tai sähköpostilla toimitetulla Toimittajan tilausvahvistuksella tai kun Toimittaja on muutoin todistettavasti hyväksynyt Asiakkaan tilauksen.

(d) Sopimus katsotaan kuitenkin aina kaikissa tapauksissa syntyneeksi Asiakkaan maksaessa Toimittajan ensimmäisen laskun Sopimuksen piirissä olevista Palveluista.

2. Asiakastiedot

Asiakkaan tulee antaa Palvelun tarjoajalle pyydetyt Palvelun toimittamista varten tarvittavat tiedot. Asiakas vakuuttaa ilmoittaneensa tiedot oikein ja ajantasaisina. Asiakkaan tulee viivytyksettä kirjallisesti ilmoittaa asiakkaan tietojen muutoksista Palvelun tarjoajalle. Asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja käytetään myös asiakkaan tunnistamiseen salasanaa vaihdettaessa. Asiakas vastaa virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat siitä, että asiakkaan antamat tiedot ovat puutteellisia tai vanhentuneita.

3. Palvelun toimittaminen ja hyväksyminen

(a) Toimittajan vastuu mahdollisesta viivästymisestä rajoittuu viivästysajalta perittävien kuukausimaksujen palauttamiseen.

(b) Palvelu on toimitettu, kun Toimittaja ilmoittaa Palvelun olevan käytettävissä.

(c) Asiakas hyväksyy Palvelun toimituksen, ellei hän reklamoi siitä kirjallisesti välittömästi, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa siitä kun toimittaja ilmoitti Palvelun olevan käytettävissä. Mikäli toimitus viivästyy Asiakkaasta tai kolmannesta osapuolesta johtuvasta seikasta, mukaan lukien mahdollinen lisenssinantajan tai Toimittajan päämiehen viivästys, toimitusaikaa jatketaan, kunnes toimituksen estävä seikka on poistunut.

(d) Mikäli Sopimus puretaan tai Palvelu päätetään Asiakkaasta johtuvasta syystä, Asiakas on velvollinen korvaamaan Palvelun toimittamisesta Toimittajalle aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan Sopimuksen tai Palvelun päättymisestä huolimatta.

4. Käyttöoikeus

Palvelun käyttöoikeus on ainoastaan Palvelun käyttäjäksi rekisteröidyllä oikeushenkilöllä. Palvelun käyttöoikeutta ei ole oikeutta siirtää. Palvelun käyttäjä vastaa kaikesta Käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, ja siitä että Palvelun käyttö kaikilta osin noudattaa näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttäjä on velvollinen pitämään salassa saamansa Käyttäjätunnuksen.

5. Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet

5.1 Aineistot ja tekijänoikeus Yksinomainen tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Palvelun sisältöön, aineistoon ja materiaaliin on Palvelun tarjoajalla. Palvelun käyttäjällä on oikeus käyttää ja hyödyntää Palvelua vain omassa liiketoiminnassaan.
(a) Asiakas vastaa Palveluiden käyttämiseen tarvitsemiensa laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen Hankkimisesta, päivityksistä ja toimintakunnosta. Asiakas vastaa tietojärjestelmänsä suojauksesta sekä Palvelun käyttämiseen liittyvistä tietoliikenne- ja muista vastaavista kustannuksistaan. Asiakas vastaa Asiakkaan laitteiden, yhteyksien, ohjelmistojen ja tietojärjestelmien saattamisesta Toimittajan käyttöympäristövaatimusten mukaisiksi sekä Palveluiden soveltuvuudesta Asiakkaan käyttötarkoitukseen.
(b) Asiakas vastaa Asiakkaan Aineistosta ja siitä, ettei Asiakkaan Aineisto loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia tai kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, ei aiheuta häiriöitä verkkoliikenteeseen eikä ole hyvien tapojen vastaista, ja että sillä on oikeus käyttää aineistoa Palveluiden tarkoituksessa.
(c) Asiakkaalla tulee olla tarvittavat suostumukset ja oikeudet, jotta Toimittaja voi käsitellä henkilötietoja sekä muita vastaavia Asiakkaan Aineistoja Palveluiden toimittamiseksi. Asiakkaalla tulee olla tarvittavat suostumukset sähköiseen markkinointiin markkinoinnin vastaanottajilta.
(d) Asiakas vastaa siitä että Asiakkaan Aineiston osalta noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa lakia ja asetuksia henkilötietojen käsittelystä, sekä tarvittaessa ilmoittaa kirjallisesti, mikäli kyseessä oleva laki tai asetus vaatii Toimittajalta toimenpiteitä. Kaikista näihin liittyvistä kustannuksista vastaa Asiakas.
(e) Asiakas on vastuussa Toimittajalle aiheutuneista vahingoista ja puolustaa Toimittajaa, jos kolmas osapuoli esittää Toimittajalle väitteen perustuen siihen, että Asiakkaan Aineisto väitetysti ei ole tämän kappaleen ehtojen mukaista tai Toimittajalle aiheutuu muuta vahinkoa johtuen siitä, että Asiakkaan Aineisto ei ole tämän kappaleen ehtojen mukaista. Toimittajalla on oikeus poistaa sellainen Asiakkaan Aineisto, jonka Toimittaja epäilee rikkovan sopimusehtoja. Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan Toimittajan käyttöön luovuttaman sovelluksen, ohjelmiston tai aineiston käyttö ei loukkaa leiset sopimusehdot kolmannen osapuolen immateriaalioikeutta. Asiakkaan tulee hankkia kaikki tarvittavat oikeudet ja korvata Toimittajalle kaikki immateriaaliloukkauksesta aiheutuneet vahingot.
(f) Toimittajan velvollisuus säilyttää Asiakkaan Aineistoa päättyy kun Sopimuksen voimassaolo päättyy.
(g) Asiakas tallentaa palveluun kaiken materiaalin omalla vastuullaan.
5.3 Korvausvelvollisuus Mikäli Palvelun käyttäjä rikkoo Palvelun käyttöehtoja, on Palvelun tarjoajalla oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen sekä oikeus välittömästi mitätöidä Käyttäjätunnus. Palvelun väärinkäyttö aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden Palvelun käyttäjälle, jonka on korvattava Palvelun tarjoajalle aiheutettu vahinko täysimääräisesti. 5.4 Tarkistusvelvollisuus Palvelun käyttäminen ei ole riittävä keino hoitaa yrityksen xyz-asioita ja Palvelun käyttäjä on velvollinen omalla kustannuksellaan tarkistuttamaan Palvelun tarjoaman informaation ajankohtaisuuden ja soveltuvuuden omaan liiketoimintaansa pätevällä asiantuntijalla.

6. Palvelun tarjoajan vastuut ja velvollisuudet

6.1 Palvelun tarjoajan vastuun rajoitukset
Palvelu sisältää yleisluonteista liiketoiminnallista informaatiota ja se ei ole luonteeltaan yrityskohtaista neuvontaa ja/tai konsultointia. Palvelun tarjoaja ei miltään osin vastaa Palvelun käytön soveltuvuudesta Palvelun käyttäjän liiketoimintaan. Palvelun käyttäjä hyödyntää ja käyttää Palvelua omalla vastuullaan. Missään olosuhteissa Palvelun tarjoajan korvausvastuu ei ylitä Palvelun käyttäjän maksamia Palvelun käyttömaksuja.
6.2 Palvelun saatavuus
Palvelu on käytettävissä Palvelun tarjoajan palvelimella. Palvelun tarjoaja pyrkii toimimaan siten, että Palvelu on keskeytyksettä saatavilla ko. palvelimella, mutta Palvelun tarjoaja varaa oikeuden tilapäisiin katkoihin Palvelun saatavuudessa teknisten syitten takia.

7. Palvelun keskeytys ja muutokset

(a) Toimittajan tuotantoympäristön asennus-, muutos-, ja huoltotoimenpiteiden aikataulu (”Toimittajan Huoltoikkuna”) on ilmoitettu Toimittajan verkkosivuilla. (b) Lisäksi Pilvipalvelussa voi olla tilapäisiä palvelukatkoksia, jotka voivat johtua Pilvipalvelun saatavuuden, suorituskyvyn, palautettavuuden tai hallittavuuden varmistamiseksi tai palauttamiseksi tehtävistä toimenpiteistä tai muista vastaavista katkoksista. Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle katkoksista, jos se on kohtuudella mahdollista.
(c) Edellä sovitun lisäksi Toimittajalla on oikeus keskeyttää Palveluiden tuottaminen yleisen tietoliikenneverkon asennus-, muutos- tai huoltotoimenpiteiden taikka Palveluihin kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi tai jos laki tai viranomaismääräys tätä edellyttää. Jos Toimittaja keskeyttää Palveluiden tuottamisen tässä kohdassa mainitusta syystä, Toimittaja ilmoittaa keskeytyksestä ja keskeytyksen kestosta Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen.
(d) Toimittajalla on oikeus Asiakasta kuulematta estää Asiakkaan pääsy Palveluihin, jos Toimittaja perustellusti epäilee Asiakkaan kuormittavan tai käyttävän Palveluita tavalla, joka vaarantaa Palveluiden tuottamisen Toimittajan muille asiakkaille tai käyttäjille tai Asiakas rikkoo Kolmansien Osapuolien Käyttöoikeuksien ehtoja. Toimittajan on ilman aiheetonta viivästystä ilmoitettava Asiakkaalle pääsyn estämisen syistä.
(e) Toimittajalla on oikeus tehdä Palveluihin muutos, joka: (f) kohdistuu Palveluiden tuotantoympäristöön eikä vaikuta huonontavasti Palveluiden sisältöön, (g) on tarpeen Palveluihin kohdistuvan tietoturvauhan torjumiseksi, (h) johtuu laista tai viranomaismääräyksestä, tai (i) johtuu siitä, että Kolmansien Osapuolien Käyttöoikeuksien toimittaja muuttaa ohjelmistotuotteitaan tai tietojärjestelmiään. Jos Toimittaja tekee Palveluihin tässä kohdassa tarkoitetun muutoksen, Toimittaja ilmoittaa muutoksesta Asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen tai, ellei tämä ole kohtuudella mahdollista, viipymättä sen jälkeen, kun Toimittaja on saanut tiedon kyseisestä seikasta. Toimittajalla on oikeus tehdä Palveluihin muu muutos ilmoitettuaan siitä Asiakkaalle etukäteen.
(j) Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista veloitetaan normaali toimenpidemaksu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.
(k) Asiakas voi pyytää Toimittajaa sulkemaan Palvelun. Sulkemisesta ja uudelleen avaamisesta voidaan veloittaa kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.
(l) Toimittajalla on koska tahansa oikeus poistaa mikä tahansa Palvelu palveluvalikoimastaan, mikäli sen tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi (esimerkiksi viranomaismääräykset, Kolmansien Osapuolien Käyttöoikeuden päättyminen).
(m) Toimittajalla on oikeus sulkea tuottamansa palvelu välittömästi, mikäli asiakas ei ole suorittanut palvelun käyttömaksuja maksumuistutuksista huolimatta määräajassa.

8. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen

Sopimuskausi on sama kuin valitun laskutuskauden pituus tai tilauslomakkeessa määritellyn mukainen. Sopimuksen kesto on aina vähintään kolme (3) kuukautta. Sopimus jatkuu automaattisesti sopimuskauden loputtua uudella sopimuskauden pituisella jaksolla (”Jatkosopimuskausi”), mikäli kumpikaan osapuoli ei irtisano sitä kirjallisesti viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kuluvan sopimuskauden tai jatkosopimuskauden loppua kirjallisesti. Sopimuksen irtisanomisaika on kaikissa sopimuksissa vähintään kolme (3) kuukautta. Irtisanomisaika lasketaan alkavaksi sopimuksen irtisanomista koskevan päivämäärän kuukauden päättyessä. Sen lisäksi, mitä muualla tässä sopimuksessa on palvelujen muuttamisesta ja lopettamisesta sanottu, Palvelun tarjoaja voi irtisanoa sopimuksen myös lyhyemmällä irtisanomisajalla, mikäli Palvelun tarjoajan ja kolmannen osapuolen välinen sopimus tai asiakkaasta johtuva (erimerkiksi asiakas on todettu ulosmittauksessa varattomaksi tai hänen omaisuutensa on haettu luovutettavaksi konkurssiin tai selvitystilaan tai asiakkaalla on muutoin vakavia taloudellisia vaikeuksia) tai muu Palvelun tarjoajasta riippumaton syy tätä edellyttää.

9. Ylivoimainen este

(a) Toimittaja ei vastaa viivästyksestä, Virheestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, joita sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia se ei kohtuudella voi välttää tai voittaa.
(b) Ylivoimaisena esteenä pidetään esim. sotaa, kapinaa, poikkeustilaa, tulipaloa, maanjäristystä, ukonilmaa, myrskyä, tulvaa tai muuta luonnonmullistusta, ydinonnettomuutta, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai yleisen sähkönjakelun keskeytystä, viranomaismääräystä, vesivahinkoa, energian tai muun olennaisen tuotannontekijän saatavuuden keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta työtaistelutoimenpidettä tai häiriöitä Internet- tai muussa vastaavassa verkossa. Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Toimittaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena.
(c) Toimittajan alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapautumisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista viivästystä hankkia muualta. Toimittaja ei vastaa viivästyksestä, Virheestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, joita sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia se ei kohtuudella voi välttää tai voittaa.
(d) Ylivoimaisena esteenä pidetään esim. sotaa, kapinaa, poikkeustilaa, tulipaloa, maanjäristystä, ukonilmaa, myrskyä, tulvaa tai muuta luonnonmullistusta, ydinonnettomuutta, yleisen liikenteen, yleisen tietoliikenteen tai yleisen sähkönjakelun keskeytystä, viranomaismääräystä, vesivahinkoa, energian tai muun olennaisen tuotannontekijän saatavuuden keskeytystä, tuonti- tai vientikieltoa, lakkoa, työsulkua, boikottia tai muuta työtaistelutoimenpidettä tai häiriöitä Internet- tai muussa vastaavassa verkossa. Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Toimittaja on itse sen kohteena tai siihen osallisena.
(e) Toimittajan alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapautumisperusteeksi, mikäli alihankintaa ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai olennaista viivästystä hankkia muualta.

10. Takuun vastuuvapauslauseke

CONTAKTI EI TAKAA LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA, ETTÄ MIKÄÄN CONTAKTI SIVUSTO TAI PALVELUT TOIMIVAT VIRHEETTÖMÄSTI JA ETTÄ SEN PALVELUNTARJOAJAN PALVELIMILLA EI OLE TIETOKONEVIRUKSIA TAI MUITA VAHINGOLLISIA MEKANISMEJA. JOS CONTAKTI SIVUSTON TAI SISÄLLÖN KÄYTTÖ JOHTAA HUOLLON TARPEESEEN, LAITTEIDEN TAI TIETOJEN KORVAAMISEN TARPEESEEN TAI MAHDOLLISIIN MUIHIN KUSTANNUKSIIN, CONTAKTI EI OLE VASTUUSSA NÄISTÄ KUSTANNUKSISTA. CONTAKTI SIVUSTOT JA SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. CONTAKTI SANOUTUU LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA IRTI KAIKISTA TAKUISTA EIKÄ ANNA MITÄÄN TAKUITA SISÄLLÖN, PALVELUJEN, OHJELMISTON, TEKSTIEN, GRAFIIKOIDEN JA LINKKIEN PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ TAI AJANTASAISUUDESTA.

11. Vastuuvapauslauseke koskien välillisiä vahinkoja

CONTAKTI, SEN TOIMITTAJAT TAI SIVUSTOILLA MAINITUT KOLMANNET OSAPUOLET EIVÄT OLE LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA SATUNNAISET JA VÄLILLISET VAHINGOT, MENETETYT TUOTOT, TAI MENETETYISTÄ TIEDOISTA, MENETETYSTÄ TYÖTILAISUUDESTA TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ AIHEUTUVAT VAHINGOT) JOHTUEN CONTAKTI SIVUSTOJEN JA SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÖKYVYTTÖMYYDESTÄ, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO SE TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI MUUHUN OIKEUDELLISEEN KÄSITTEESEEN, JA RIIPPUMATTA SIITÄ, ILMOITETAANKO CONTAKTI:LLE TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

12. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Riidan ratkaisee yksi välimies. Osapuolet sitoutuvat pitämään välimiesmenettelyyn liittyvät tiedot sekä materiaalin luottamuksellisina, mukaan lukien kyseisen menettelyn olemassaolo, kirjalliset ja suulliset todisteet, lausunnot ja muu materiaali sekä välitystuomio, pois lukien välitystuomion mahdollinen täytäntöönpano siltä osin kuin se on tarpeen. Edellä mainitusta poiketen Toimittajalla on oikeus periä erääntyneitä maksuja ja hakea turvaamistointa missä tahansa yleisessä tuomioistuimessa.